Stanowiska

Kierownik szkolenia praktycznego

Informacje

Kierownik szkolenia praktycznego - Ewa Rębacz

1) Organizowanie i kontrola zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, praktyk miesięcznych oraz egzaminów w nauce zawodu i przygotowania zawodowego.
2) Kontrola praktycznej nauki zawodu w ZSZ.
3) Opracowanie i spisanie umów z zakładami pracy dot. zajęć praktycznych uczniów technikum oraz praktyk miesięcznych.
4) Opracowanie problemowego planu pracy szkolenia praktycznego oraz planów miesięcznych.
5) Opracowanie harmonogramu szkolenia praktycznego w urządzaniu z kierownikami szkolenia zakładów produkcyjnych.
6) Organizowanie okresowych narad z kierownikami szkolenia zawodowego oraz instruktorami praktycznej nauki zawodu.
7) Współdziałanie z przewodniczącym Komisji Przedmiotów Zawodowych dot. szkolenia zawodowego.
8) Organizacja i kontrola zajęć z technologii specjalistycznej uczniów klas ZSZ i technikum.
9) Kompletowanie dokumentacji dot. programów nauczania i rozkładów materiału z przygotowania zawodowego, nauki zawodu i technologii specjalistycznej.
10) Kompletowanie zaświadczeń dot. ocen z zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu i egzaminów z nauki zawodu.
11) Koordynowanie przepływu informacji dot. obecności na lekcjach i zajęciach praktycznych, oceniania uczniów między szkołą a zakładami pracy.
12) Opracowywanie harmonogramu egzaminów z nauki zawodu.
13) Organizacja konkursów piekarstwa i cukiernictwa.
14) Prowadzenie dokumentacji dot. szkolenia zawodowego wg ustaleń Dyrektora Zespołu.
15) Opracowanie kart informacyjnych o pracy nauczyciela, materiałów do oceny i mianowania.
16) Przestrzeganie tajemnicy służbowej ora z terminów realizacji zadań wyznaczonych przez Dyrektora, a wynikających z obowiązujących przepisów.
17) Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół.
18) Składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zespołu Kierowniczego i Rady Pedagogicznej.

Sekretarz szkoły

Informacje

Sekretarz szkoły - Urszula Paszek-Grabska

Obsługa sekretariatu:
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
- prowadzenie wykazów służbowych, prawidłowe przechowywanie pism i dokumentów
- przyjmowanie telefonogramów oraz przekazywanie ich treści według ustalonego grafiku;
- zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów;
- obsługa interesantów, udzielanie informacji;
- zamawianie druków szkolnych;
2. Prowadzenie terminarza spraw i czynności.
3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych zewnętrznych i ogólnie obowiązujących.
4. Prowadzenie archiwum.
5. Właściwe zorganizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań.
6. Powiadomienie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy i naruszaniu przez pracowników przepisów o ochronie mienia oraz zasad dyscypliny pracy.
7. Prowadzenie ewidencji delegacji.
8. Prowadzenie zeszytu kontroli i wizytacji.
9. Prowadzenie spraw uczniowskich:
- opracowywanie sprawozdań dla GUS dotyczących spraw uczniowskich;
- wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji;
- prowadzenie ksiąg uczniów;
- prowadzenie rejestru przyjęć do pierwszej klasy oraz rejestru obowiązku szkolnego;
- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem uczniów do innej szkoły;
- prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
- przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Wykonywanie innych zadań i prac dotyczących życia szkoły zleconych przez władze szkolne, dyrektora szkoły oraz jego zastępców.

Pomoc administracyjna

Informacje

pomoc administracyjna - Katarzyna Karpińska

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW :

1.przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem nowych pracowników,
2.sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy
3.wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4.prowadzenie kart urlopowych dla pracowników administracji i obsługi
5.opracowywanie kalendarza urlopów taryfowych dla pracowników obsługi i administracji
6.prowadzenie kartotek czasu pracy
7.wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz książeczek zdrowia
8.dokonywanie stałego przeglądu teczek akt osobowych wszystkich zatrudnionych oraz egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów i wpinanie ich na bieżąco do teczek akt osobowych
9.prowadzenie kontroli pracowników obsługi w ciągu tygodnia i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym względzie.
10.archiwizowanie i przechowywanie właściwie zabezpieczonych dokumentów prowadzonych w ramach zajmowanego stanowiska
11.organizacja szkoleń pracowników szkoły w zakresie BHP i p.poż
12.sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia pracowników (GUS, SIO)
13.prowadzenie spraw socjalno-bytowych dla pracowników szkoły – przydział dla nauczycieli środków czystości wg Karty Nauczyciela ( dokonywanie obliczeń wydatków na ten cel w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych).
14.przygotowywanie tekstów umów z kontrahentami szkoły i przedkładanie do zaopiniowania radcy prawnemu oraz sporządzanie ich aneksów wg potrzeb.
15.prowadzenie książki kontroli i zaleceń Sanepidu
16.prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego praz BHP budynku szkoły
17.okresowe przeglądy stanu technicznego budynku szkoły i składanie informacji Dyrektorowi szkoły
18.opracowanie planu remontów budynku szkoły i jego realizacja
19.sukcesywny zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, zakup i zabezpieczenie szkoły w środki czystości, materiały piśmienne i biurowe, nadzór nad naprawami sprzętu szkolnego
20.właściwe zabezpieczenie i rozprowadzenie wśród pracowników obsługi środków czystości
21.prowadzenie spisów inwentarza szkoły i materialna odpowiedzialność za jego zabezpieczenie
22.przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły:
- pod koniec każdego roku kalendarzowego,
- raz na dwa lata spis inwentaryzacyjny wewnętrzny

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-03-2013
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Wąchal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2013 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Giełdoń
Ilość wyświetleń: 3465
06 kwietnia 2017 13:03 (Bożena Zając) - Dodanie stanowiska: pomoc administracyjna.
03 kwietnia 2017 13:23 (Bożena Zając) - Usunięcie stanowiska: Starszy referent ds. kadr i płac.
03 stycznia 2017 10:59 (Bożena Zając) - Usunięcie stanowiska: Starszy referent ds. kadr i płac.