Stanowiska

Sekretarz szkoły

Informacje

Sekretarz szkoły - Urszula Paszek-Grabska

Obsługa sekretariatu:
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
- prowadzenie wykazów służbowych, prawidłowe przechowywanie pism i dokumentów
- przyjmowanie telefonogramów oraz przekazywanie ich treści według ustalonego grafiku;
- zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów;
- obsługa interesantów, udzielanie informacji;
- zamawianie druków szkolnych;
2. Prowadzenie terminarza spraw i czynności.
3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych zewnętrznych i ogólnie obowiązujących.
4. Prowadzenie archiwum.
5. Właściwe zorganizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań.
6. Powiadomienie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy i naruszaniu przez pracowników przepisów o ochronie mienia oraz zasad dyscypliny pracy.
7. Prowadzenie ewidencji delegacji.
8. Prowadzenie zeszytu kontroli i wizytacji.
9. Prowadzenie spraw uczniowskich:
- opracowywanie sprawozdań dla GUS dotyczących spraw uczniowskich;
- wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji;
- prowadzenie ksiąg uczniów;
- prowadzenie rejestru przyjęć do pierwszej klasy oraz rejestru obowiązku szkolnego;
- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem uczniów do innej szkoły;
- prowadzenie dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
- przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Wykonywanie innych zadań i prac dotyczących życia szkoły zleconych przez władze szkolne, dyrektora szkoły oraz jego zastępców.

Pomoc administracyjna

Informacje

pomoc administracyjna - Katarzyna Karpińska

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW :

1.przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem nowych pracowników,
2.sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy
3.wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4.prowadzenie kart urlopowych dla pracowników administracji i obsługi
5.opracowywanie kalendarza urlopów taryfowych dla pracowników obsługi i administracji
6.prowadzenie kartotek czasu pracy
7.wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz książeczek zdrowia
8.dokonywanie stałego przeglądu teczek akt osobowych wszystkich zatrudnionych oraz egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów i wpinanie ich na bieżąco do teczek akt osobowych
9.prowadzenie kontroli pracowników obsługi w ciągu tygodnia i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym względzie.
10.archiwizowanie i przechowywanie właściwie zabezpieczonych dokumentów prowadzonych w ramach zajmowanego stanowiska
11.organizacja szkoleń pracowników szkoły w zakresie BHP i p.poż
12.sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia pracowników (GUS, SIO)
13.prowadzenie spraw socjalno-bytowych dla pracowników szkoły – przydział dla nauczycieli środków czystości wg Karty Nauczyciela ( dokonywanie obliczeń wydatków na ten cel w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych).
14.przygotowywanie tekstów umów z kontrahentami szkoły i przedkładanie do zaopiniowania radcy prawnemu oraz sporządzanie ich aneksów wg potrzeb.
15.prowadzenie książki kontroli i zaleceń Sanepidu
16.prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego praz BHP budynku szkoły
17.okresowe przeglądy stanu technicznego budynku szkoły i składanie informacji Dyrektorowi szkoły
18.opracowanie planu remontów budynku szkoły i jego realizacja
19.sukcesywny zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, zakup i zabezpieczenie szkoły w środki czystości, materiały piśmienne i biurowe, nadzór nad naprawami sprzętu szkolnego
20.właściwe zabezpieczenie i rozprowadzenie wśród pracowników obsługi środków czystości
21.prowadzenie spisów inwentarza szkoły i materialna odpowiedzialność za jego zabezpieczenie
22.przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły:
- pod koniec każdego roku kalendarzowego,
- raz na dwa lata spis inwentaryzacyjny wewnętrzny

Wicedyrektor

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-03-2013
Dokument wytworzony przez: Dyrektor szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Wąchal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2013 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Giełdoń
Ilość wyświetleń: 3632
29 listopada 2018 12:59 (Bożena Zając) - Dodanie stanowiska: wicedyrektor.
29 listopada 2018 12:55 (Bożena Zając) - Usunięcie stanowiska: Kierownik szkolenia praktycznego.
06 kwietnia 2017 13:03 (Bożena Zając) - Dodanie stanowiska: pomoc administracyjna.